ОШ "Брана Јевтић"

ОШ "Брана Јевтић"

ОШ Брана Јевтић Кусадак Kusadak Brana Jevtić

Ђачки парламент

19/09/2013 | Comment

Ученички парламент чине:

 

 

  1. Мина Урошевић 8-1
  2. Андреја Милић 8-1
  3. Николина Банковић 8-2, председник Парламента
  4. Алекса Гигић 8-2
  5. Ана Аврамовић 7-1
  6. Андреја Банковић 7-1
  7. Кристина Карашићевић 7-2
  8. Анђела Недељковић 7-2

 

 

Ученици чланови Парламента који присуствују састанцима ШО:

1.Мина Урошевић 8-1

2.Анђела Недељковић 7-2

 

 

Ученици чланови Парламента који су чланови Тима за самовредновање:

 

1.Алекса Гигић, ученик 8-2

2.Андреја Банковић, ученик 7-2

 

АКТИВНОСТ/ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
Избор председника парламента

Израда плана рада

Давање предлога и мишљења стручним органима о кућном реду

Предлози  и мишљење УП о програмима екскурзија

Предлагање садржаја програма активности у којима свако има прилику да постигне успех (из Развојног плана)

 

 

СЕПТЕМБАР

 

 

Ученички парламент

Драган Николичић

Живан Бачујков

Александра Врачарић

Обележавање Дана здраве хране

Мишљење УП о улози ученика у одржавању хигијене школе (Како ученици могу да допринесу побољшању хигијене?)

 

 

 

ОКТОБАР

Ученички парламент

Драган Николичић

(у сарадњи са Стручним активом за развојно планирање)

Разматрање односа и сарадње ученика и наставника

Мишљење УП о безбедности ученика у школи, безбедносним ризицима и предлози за унапређење

Начини остваривања образовних стандарда за крај обавезног образовања (из Развојног плана)

 

НОВЕМБАР

Ученички парламент

Драган Николичић

( у сарадњи са Стручним активом за развојно планирање)

1. Укључивање УП у самовредновање школе (Кључна област: Подршка ученицима; подручје: Брига о ученицима; показатељ: Безбедност и сигурност ученика у школи)  

ДЕЦЕМБАР

Ученички парламент

Драган Николичић

Такмичења ученика

Учешће у евалуацији допунске , додатне наставе, припремне наставе и слободних активности

 

 

ФЕБРУАР

Ученички парламент

Драган Николичић

(у сарадњи са Стручним активом за развојно планирање и Стручним активом за развој школског програма)

1. Мишљење УП о уџбеницима одобреним за употребу у наредној школској години и учешће у избору оних који ће се користити у нашој школи

2. Питања од значаја за даље школовање ученика у средњим школама

 

 

МАРТ

Ученички парламент

Драган Николичић (у сарадњи са стручним већима за области предмета)

1. Разматрање сарадње ученика и наставника

2. Учешће у евалуацији допунске, додатне наставе, припремне наставе и слободних активности

АПРИЛ Ученички парламент

Драган Николичић

Извештај о раду Ученичког парламента МАЈ Ученички парламент

Драган Николичић