ОШ "Брана Јевтић"

ОШ "Брана Јевтић"

ОШ Брана Јевтић Кусадак Kusadak Brana Jevtić

Ђачки парламент

19/09/2013 | Comment

Ученички парламент чине:

 1. Софија Весић
 2. Филип Недић
 3. Теодора Симић
 4. Ђорђе Аврамовић
 5. Сара Матић
 6. Анђела Симић
 7. Димитрије Маркићевић
 8. Анђела Гачић

 Председник парламента: Софија Веић

Ученици чланови Парламента који присуствују састанцима ШО:

 1. Филип Недић
 2. Теодора Симић

Ученици чланови Парламента који су чланови Тима за самовредновање:

 1. Анђела Симић

Ученици чланови Парламента који присуствују наставничком већу:

 1. Ђорђе Аврамовић
 2. Сара Матић

Ученици чланови Парламента који су чланови тима за развојно планирање:

 1. Димитрије Маркићевић

Запсиничар

 1. Анђела Гачић
АКТИВНОСТ/ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
Избор председника парламента

Израда плана рада

Давање предлога и мишљења стручним органима о кућном реду

Предлози  и мишљење УП о програмима екскурзија

Предлагање садржаја програма активности у којима свако има прилику да постигне успех (из Развојног плана)

СЕПТЕМБАР

Ученички парламент

Драган Николичић

Живан Бачујков

Драган Марковић

Обележавање Дана здраве хране

Мишљење УП о улози ученика у одржавању хигијене школе (Како ученици могу да допринесу побољшању хигијене?)

ОКТОБАР

Ученички парламент

Драган Николичић

(у сарадњи са Тимом за развојно планирање)

Разматрање односа и сарадње ученика и наставника

Мишљење УП о безбедности ученика у школи, безбедносним ризицима и предлози за унапређење

Начини остваривања образовних стандарда за крај обавезног образовања (из Развојног плана)

НОВЕМБАР

Ученички парламент

Драган Николичић

( у сарадњи са Тимом за развојно планирање)

1. Укључивање УП у самовредновање школе (Кључна област: Подршка ученицима; подручје: Брига о ученицима; показатељ: Безбедност и сигурност ученика у школи)

ДЕЦЕМБАР

Ученички парламент

Драган Николичић

Такмичења ученика

Учешће у евалуацији допунске , додатне наставе, припремне наставе и слободних активности

ФЕБРУАР

Ученички парламент

Драган Николичић

(у сарадњи са Тимом за развојно планирање и  Тимом за развој школског програма)

1. Мишљење УП о уџбеницима одобреним за употребу у наредној школској години и учешће у избору оних који ће се користити у нашој школи

2. Питања од значаја за даље школовање ученика у средњим школама

МАРТ

Ученички парламент

Драган Николичић (у сарадњи са стручним већима за области предмета)

1. Разматрање сарадње ученика и наставника

2. Учешће у евалуацији допунске, додатне наставе, припремне наставе и слободних активности

АПРИЛ Ученички парламент

Драган Николичић

Извештај о раду Ученичког парламента МАЈ Ученички парламент

Драган Николичић